Fabryka Maszyn Introligatorskich

Od roku 1953

Aktualizacja dn.:

16-03-2018

 

Obwieszczenie

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

 

OBWIESZCZENIE

o przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż składników aktywów trwałych, w postaci maszyny, stanowiącej własność Fabryki Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż składnika aktywów trwałych w postaci maszyny:

·        Pionowe centrum obróbcze VMC 650 AVIA 4 2004 71023 AVIA S.A.

Prowadzącym przetarg jest Spółka INTROMA Sp. z o.o..

Licytacja maszyny odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki INTROMA Sp. z o.o., ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź.

1.     Przedmiot przetargu można oglądać w Łodzi przy ul. Dowborczyków 12, na terenie Spółki INTROMA, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie – tel. 697 621 545, w godz. 10 – 14.30, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.

2.     Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 75.000,00 PLN netto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł netto).

3.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego.

4.     Wadium należy wnieść w gotówce na rachunek bankowy „INTROMA” spółka z o.o. prowadzony w Banku Pekao S.A., nr rachunku bankowego: 40 1240 3015 1111 0000 3412 2983 z dopiskiem: „Wadium w przetargu ustnym”

5.     Rachunek bankowy Spółki musi być uznany kwotą wpłaconego wadium nie później niż dzień przed licytacją składnika majątku.

·        Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

·        Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru innej oferty,

·        Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

·        Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

6.     Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

7.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

·        zapłacenie wadium,

·        akceptacja warunków przetargu, zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i jego akceptacja.

·        oświadczenie czy oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających we współwłasności małżeńskiej)

·        przedłożenie prowadzącemu licytację: dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego odpisu z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w przetargu.

9.     Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej cenie wywoławczej.

10.  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w przeciwnym razie traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

11.  O wyborze oferty zadecyduje najwyższa zaoferowana cena.

12.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych składników aktywów trwałych, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za ich wady fizyczne.

13.  Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można zasięgnąć pod nr tel.:             664 753 738

14.  Obwieszczenie dostępne jest na stronie internetowej : „INTROMA” spółka z o.o.

15.  Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Obwieszczenie

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

OBWIESZCZENIE

Likwidator Fabryki Maszyn Introligatorskich „INTROMA” Spółki z o.o. likwidacji z siedzibą w Łodzi zaprasza do składania ofert na zakup zapasów magazynowych oraz dokumentacji do produkcji maszyn likwidowanej Spółki po najwyższej zaoferowanej cenie.

Wykaz składników oferty sprzedaży znajduje się w sekretariacie FMI INTROMA Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Dowborczyków 12 w Łodzi.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@introma.com.pl do dnia
2 marca 2018 r.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania dotyczące przedmiotu sprzedaży należy kierować na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.
Likwidator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków sprzedaży, swobodnego wyboru ofert, przedłużenia składania ofert oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

Obwieszczenie

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

OBWIESZCZENIE

Likwidator Fabryki Maszyn Introligatorskich „INTROMA” Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą Łodzi zaprasza do składania ofert na zakup składników trwałych w postaci maszyn, urządzeń i samochodów oraz wyposażenia.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Fabryki Maszyn Introligatorskich „INTROMA” Spółki z o.o. w likwidacji 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 12, biuro czynne w dni robocze w godzinach 8.00-14.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji dotyczących składników sprzedaży można zasięgnąć pod numerami telefonu: 42 636 60 58, 664 753 738.

Likwidator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków sprzedaży, swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyn.

Szczegóły w załączniku:

Obwieszczenie.pdf

 

Obwieszczenie o przetargu Ustnym

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

OBWIESZCZENIE

o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości w Łodzi,
ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż Nieruchomości w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej pow. 5 410 m2  (szczegóły w załączniku):

Szczegóły w załączniku:

Obwieszczenie.pdf

 

Obwieszczenie o przetargu Ustnym

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

OBWIESZCZENIE

o przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż składników aktywów trwałych, w postaci maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, stanowiących własność Fabryki Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź

 

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż składników aktywów trwałych w postaci maszyn:

·        Pionowe centrum obróbcze VMC 650 AVIA 4 2004 71023 AVIA S.A.

·        Tokarka CTX 210 V3 FANUC 4 2005 9145000281A Famot-Gildeister

Szczegóły w załączniku:

Przetarg ustny Introma.pdf

Spis licytowanych maszyn

 

Obwieszczenie o przetargu pisemnym

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

OBWIESZCZENIE

o przetargu pisemnym na sprzedaż składników aktywów trwałych, w postaci maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, stanowiących własność Fabryki Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.), ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia.

Prowadzącym przetarg jest Spółka INTROMA Sp. z o.o..

Oferty należy składać w terminie do 30 października 2017 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki INTROMA Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź.

Otwarcie ofert nastąpi 31 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki INTROMA Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź

Szczegóły w załączniku:

Przetarg pisemny Introma.pdf

Spis licytowanych maszyn

 

 

Obwieszczenie o przetargu Ustnym

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

OBWIESZCZENIE o przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż składników aktywów trwałych, w postaci maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, stanowiących własność Fabryki Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż składników aktywów trwałych w postaci maszyn:

- Pionowe centrum obróbcze VMC 650 AVIA 4 2004 71023 AVIA S.A.

- Tokarka CTX 210 V3 FANUC 4 2005 9145000281A Famot-Gildeister

Szczegóły w załączniku:

Przetarg ustny Introma.pdf

Spis licytowanych maszyn

 

Obwieszczenie o przetargu pisemnym

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

 

OBWIESZCZENIE o przetargu pisemnym na sprzedaż składników aktywów trwałych, w postaci maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, stanowiących własność Fabryki Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź.

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.), ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia. Prowadzącym przetarg jest Spółka INTROMA Sp. z o.o. Oferty należy składać w terminie do 28 września 2017 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki INTROMA Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź. Otwarcie ofert nastąpi 29 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki INTROMA Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 12, 90-019 Łódź

Szczegóły w załączniku:

Przetarg pisemny Introma.pdf

Spis licytowanych maszyn

 

Zamówienia na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 12, 90-042 Łódź zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Szczegóły w załączniku:

Decyzja_wszczęcie biegłego.pdf

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 12 , 90-019, Łódź ogłasza na warunkach przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55 poz. 476 z późn. zm.). postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

Szczegóły w załączniku:

Postępowanie_kwalifikacyjne

 

Wdrożenie CP500 w miejscowości Lanskroun (Czechy)

Dostawa kolejnych zszywarek ZD-2SR SUPRA do Francji

 

 

Lista naszych wdrożeń stale się powiększa W czerwcu 2015 bigówko-perforówka automatyczna CP-500 została zainstalowana w drukarni w Czechach w miejscowości Lanskroun. Drukarnia ta specjalizuje się w produkcji kalendarzy biurowych, wiszących, trójdzielnych itp. Maszyna jest wykorzystywana w produkcji okładek kartonowych o gramaturach 250–500 g/m2 tzn. ich perforowaniu i bigowaniu do w/w kalendarzy. Automatyzacja w maszynie CP-500 pozwala na znaczne przyspieszenie procesu produkcji, powtarzalność wykonywanych operacji, zwiększenie dokładności wykonania. Prosty i czytelny panel sterujący i elementy elektroniczne firmy Mitsubishi zapewniają bezawaryjną prace maszyny oraz możliwość zapamiętywania ustawień do wykonania określonych prac, co pozwala na bardzo szybkie przestawienie maszyny na konkretna pracę.

 

Kolejne wdrożenie tym razem w Olsztynie

Dostawa kolejnych zszywarek ZD-2SR SUPRA do Francji

 

 

 

 

 

We wrześniu 2015 bigówko-perforówka automatyczna CP-500 została zainstalowana w Agencji Fotograficzno – Wydawniczej „ Mazury” w Olsztynie, której znaczna część produkcji to kalendarze ścienne, biurowe, trójdzielne specjalne, itp. Jest ona wykorzystywana do produkcji okładek kartonowych o gramaturze 200–350 g/m2, głównie do ich bigowania. Z uwagi na wielkość produkcji użycie maszyny CP-500 w znacznym stopniu przyspieszył produkcję, zapewniło powtarzalność, zastąpiło pracę prostych urządzeń bigujących o małej wydajności. Możliwość programowania i zapamiętywania rodzajów prac pozwala na szybki powrót do określonej produkcji.

 

Zszywarka INTROMY w Narodowym Banku Bułgarii

Zszywarka INTROMY w Narodowym Banku Bułgarii

 

zszywarka zd-2srPrzedstawiciel INTROMY w Bułgarii zainstalował zszywarkę ZD-2SR w Narodowym Banku Bułgarii .To kolejny narodowy bank na świecie, który będzie użytkował maszynę wiodącego polskiego producenta urządzeń zszywających. Arimpex sprzedał do tej pory ponad 40 maszyn INTROMY w Bułgarii. Dyrektorzy ARIMPEX Stefan Hristov i Dimitr Rajchev podkreślają, że znak firmowy INTROMY jest oznaką najwyższej jakości jaką można uzyskać w technologii zszywania papieru. Przedstawiciele bułgarskiej firmy stwierdzają również , że zszywarka INTROMY najlepiej przeszła testy ze wszystkich oferowanych maszyn przez przedstawicieli firm europejskich jak i spoza Europy. INTROMA zapewnia klientom z Bułgarii ciągłe dostawy drutu introligatorskiego , który jest stosowany w zszywarkach. W ostatnich latach coraz więcej drukarni cyfrowych zmawia zszywarki INTROMY jak niezastąpione urządzenia do zszywania grubszych broszur i bloków.

 

Dostawa kolejnych zszywarek ZD-2SR SUPRA do Francji

Dostawa kolejnych zszywarek ZD-2SR SUPRA do Francji

 

Francuska firma MATREL zakupiła kolejne 3 zszywarki model ZD-2SR SUPRA dla swoich klientów. Zszywarki INTROMY znane są od wielu lat na rynku francuskim i mają opinie niezawodnych. Szefowa firmy MATREL pani Nicole Villon podkreśla, że zszywanie do 40 mm grubości z najwyższa jakością możliwe jest tylko przy użyciu zszywarek INTROMY i klienci znający te maszyny od lat nie dają się namówić innym dostawcą na rozwiązania tańsze o niższej jakości.

 

Firma FORTLAND z Moskwy zainstalowała w Rosji kolejne maszyny INTROMY

Firma FORTLAND z Moskwy zainstalowała w Rosji kolejne maszyny INTROMY

 

 

Firma FORTLAND z Moskwy ,która od kilkunastu lat reprezentuje INTROMĘ na rynku rosyjskim zainstalowała w ciągu ostatniego miesiące kolejne 3 zszywarki ZD-2SR oraz podjęła decyzję o umieszczeniu w salonie wystawienniczym bigówko-perforówki automatycznej CP-500. FORTLAND pokaże wiele produktów INTROMY na Targach POLIGRAFINTER w Moskwie w listopadzie.

 

Dostawa bigówko-perforówki automatycznej do Austrii

Dostawa bigówko-perforówki automatycznej do Austrii

 

Przedstawiciel INTROMY w Austrii , firma FAIRFINISHING z Wiednia, specjalizująca się w dostawach sprzętu do obróbki druku cyfrowego zainstalowała u swojego klienta bigówko-perforówkę automatyczną CP-500. O decyzji zakupu maszyny przez klienta z Austrii przesądziła możliwość programowania bigów w odległości nawet 0,1 mm i możliwość wykonywania perforacji pod oprawę kalendarzy. Inne firmy do tych samych prac oferowały dwie maszyny.

 

Firma AL. FARKAD instaluje zszywarkę ZD-2SR w banku w Kuwejcie

Firma AL. FARKAD instaluje zszywarkę ZD-2SR w banku w Kuwejcie

 

 

Firma AL. FARKAD wygrała przetarg na dostawę zszywarki do banku w Kuwejcie. Model INTROMA ZD-2SR idealnie sprawdza się jako maszyna do zszywania grubych (do 40 mm) akt bankowych. Już kilkadziesiąt banków na świecie wykorzystuje zszywarki INTROMY w przypadku szycia dokumentów większej grubości. W takim przypadku jakikolwiek system on-line jest bezradny i jedynym wyjściem jest zakup zszywarki, maszyny o wyjątkowej sile i stabilności opartej na odlewanym korpusie. Również zastosowanie zszywacza na zszywki nie rozwiąże problemu zszywania akt archiwalnych. Firma Al. Farkad planuje kolejne instalacje zszywarek INTROMY w Kuwejcie, Dubaju i Arabii Saudyjskiej.

 

Firma BRONKO z Sankt Petersburga zakupiła kolejne maszyny INTROMY

Bronko

 

 

bigówka cp500Firma BRONKO z Sankt Petersburga, która od kilkunastu lat reprezentuje INTROMĘ na rynku rosyjskim zakupiła kolejne 3 bigówko-perforówki BP-500 wraz z kilkunastoma narzędziami do perforacji i bigowania oraz do produkcji kalendarzy. Już ponad 100 maszyn BP-500 pracuje w drukarniach i introligatorniach rosyjskich. Możliwość zamontowania różnych typów narzędzi czyni te maszynę uniwersalną. INTROMA jest w stanie wykonać każde narzędzie zgodne z życzeniami klienta. Klienci z Rosji cenią sobie wyjątkowa precyzję wykonania narzędzi perforujących z INTROMY. Kilkaset narzędzi do maszyn BP-500 zostało już sprzedanych na rynku rosyjskim. INTROMA jako firma z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją w produkcji urządzeń poligraficznych wspiera swych klientów i obecnie wszystkie narzędzia do maszyn BP-500 mogą być również wykorzystywane do automatycznej bigówko-perforówki CP-500 przeznaczonej do obróbki po druku cyfrowym.

 

Bigówko-perforówka automatyczna CP 500

Opis: do góry strony

 

bigówka cp500Pokazany na ostatnich targach Drupa 2012 w Düsseldorfie nowy model bigówki automatycznej CP 500 został zakupiony przez kanadyjska firmę MD International. Ze względu na konkurencyjną cenę oraz połączenie w jednej maszynie bigówki i perforatora do opraw spiralnych importer kanadyjski zrezygnował z dotychczas dostarczanych automatycznych bigówek amerykańskich. Maszyna wyposażona jest w podciśnieniowy stół podający arkusze o maksymalnym formacie 500x700mm. Stół pracuje w systemie non-stop tj. nakładanie papieru podczas pracy. Maszyna oprócz standardowego wykonywania bigowania liniowego w zaprogramowanych miejscach, przydatnego dla wydruków cyfrowych ma możliwość wykonywania różnych rodzajów perforacji na papierach o gramaturze do 800 gsm. Może ona wykonywać perforację kalendarzową (okrągłą i kwadratową), igiełkową, liniową poprzeczną i fragmentaryczną wzdłużną (o dowolnej podziałce). Jest to cecha, która wyróżnia tą maszynę spośród wielu innych bigówek automatycznych dostępnych na rynku i czyni ją uniwersalną maszyną introligatorską przydatną w każdej introligatorni.

 

 

Instalacje

Opis: do góry strony

Dostawa bigówko-perforówki automatycznej do Austrii
Przedstawiciel INTROMY w Austrii , firma FAIRFINISHING z Wiednia, specjalizująca się w dostawach sprzętu do obróbki druku cyfrowego zainstalowała u swojego klienta bigówko-perforówkę automatyczną CP-500. O decyzji zakupu maszyny przez klienta z Austrii przesądziła możliwość programowania bigów w odległości nawet 0,1 mm i możliwość wykonywania perforacji pod oprawę kalendarzy. Inne firmy do tych samych prac oferowały dwie maszyny.
Firma FORTLAND z Moskwy zainstalowała w Rosji kolejne maszyny INTROMY
Firma FORTLAND z Moskwy ,która od kilkunastu lat reprezentuje INTROMĘ na rynku rosyjskim zainstalowała w ciągu ostatniego miesiące kolejne 3 zszywarki ZD-2SR oraz podjęła decyzję o umieszczeniu w salonie wystawienniczym bigówko-perforówki automatycznej CP-500. FORTLAND pokaże wiele produktów INTROMY na Targach POLIGRAFINTER w Moskwie w listopadzie. przydatną w każdej introligatorni.


Dostawa kolejnych zszywarek ZD-2SR SUPRA do Francji

Francuska firma MATREL zakupiła kolejne 3 zszywarki model ZD-2SR SUPRA dla swoich klientów.
Zszywarki INTROMY znane są od wielu lat na rynku francuskim i mają opinie niezawodnych. Szefowa firmy MATREL pani Nicole Villon podkreśla, że zszywanie do 40 mm grubości z najwyższa jakością możliwe jest tylko przy użyciu zszywarek INTROMY i klienci znający te maszyny od lat nie dają się namówić innym dostawcą na rozwiązania tańsze o niższej jakości.


Użytkownik: Phytopharm Klęka S.A.

Firma zajmuje się wytwarzaniem paramedykamentów ziołowych w rodzaju syropów na kaszel, preparatów podnoszących odporność organizmu, nalewek itp. Zajmujący obszar kilkudziesięciu hektarów kombinat stale inwestuje w nowoczesne maszyny i technologie.

falcerka

Zastosowanie maszyny:
Główne zastosowanie urządzenia to falcowanie i wykładanie ulotek o wytwarzanych produktach, które później umieszczane są w opakowaniach z tymi produktami.

Zalety zastosowania maszyny:
Maszyna z dużą prędkością składa zadrukowane wcześniej ulotki do wielkości pasków szerokości od 20 - 27 mm dzięki czemu z łatwością dają się umieścić w tekturowych pudełkach z produktami. Ulotki wykładane są w sposób uporządkowany. Rola operatora sprowadza się w tym przypadku do przełożenia ich z wykładaka do pojemnika gdzie są składowane. Odbywa się to bez dodatkowej operacji sortowania.

Kierownik Wydziału Produkcji Farmaceutycznej inż. Mariusz Walczak powiedział:
iż od dłuższego czasu firma rozważała zastąpienie dotychczasowego urządzenia do składania ulotek - nowym - o większej wydajności. Wybór padł na FK4.400S. Spisuje się do tej pory zadawalająco a dodatkowy komplet kaset zmniejsza czas potrzebny na przestawienie maszyny na składanie innego rodzaju ulotek do minimum.


Użytkownik: Drukarnia REMI-B, Bielsko-Biała

Firmy, które działają w taki sposób jak Państwo, mimo niby dużej w Polsce konkurencji, należą do rzadkości. Obsługa wielu firm będących przedstawicielstwem zachodnich czy japońskich koncernów pozostawia wiele do życzenia, także ze względu na finansowe ich "standardy" - zarówno odnośnie cen części jak i kosztów serwisu. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności.

Adam Krokowski


Maszyna: Bigówko-perforówka BP-500

bigówka bp500Użytkownik:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Zastosowanie maszyny:
Maszyna zakupiona została z gamą narzędzi bigujących i perforujących. Używana jest w dziale poligrafii do wszelkich prac związanych z działalnością Instytutu jak i prac reklamowych.

Maszyna: Bigówka ręczna BR-320

bigówka bp500Użytkownicy:
Arte de signer - Warszawa
Fontanessi Polska - Pabianice
Damian Stapiński - Ząbki
Grupa Imane - Warszawa
Wojewódzki Urząd Pracy - Kielce
Agencja Grafiks - Końskie
Nadzwyczajni.pl - Chybie

Zastosowanie maszyny:
Maszyna używana jest do bigowania różnego rodzaju materiałów od reklamowych po dekoratorskie. Doskonała do małych i średnich nakładów oraz wydruków cyfrowych. Ciesząca się coraz większym zainteresowaniem BR-320 ugruntowuje opinię maszyny praktycznie " niezniszczalnej", bezobsługowej, w bardzo konkurencyjnej cenie.

<hr size=3 width="100%" align=center>

Maszyna: Okrawak OK-2

bigówka bp500Nowi użytkownicy:
Fotograf - Wadowice
CGS Drukarnia - Rakietnica
Media Press - Łódź

Zastosowanie maszyny:
Dzięki szerokiej gamie narzędzi, okrawak wykorzystywany jest zarówno w fotografice jak i w dziedzinie małej poligrafii. Wysoka jakość cięcia do ostatniej kartki w stosie.


Maszyna: Zszywarka drutem ZD-2SR

bigówka bp500Użytkownik:
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych - Koszalin.

Zastosowanie maszyny:
Maszyna wykorzystywana jest do prac w ramach działu poligrafii Jednostki Wojskowej.Gdzie jesteśmy ?

Opis: do góry strony

Ponad 70 % naszej produkcji to export. Jako jedyny producent z Polski eksponowaliśmy nasze wyroby na największych poligraficznych Targach na świecie:


Opis: C:\Users\Administrator\Documents\My FTPRush Downloads\public_html\1blatt\dot_blue.gifDRUPA w Düsseldorfie,     Opis: C:\Users\Administrator\Documents\My FTPRush Downloads\public_html\1blatt\dot_blue.gifTPG w Paryżu,     Opis: C:\Users\Administrator\Documents\My FTPRush Downloads\public_html\1blatt\dot_blue.gifIGAS w Tokio,
Opis: C:\Users\Administrator\Documents\My FTPRush Downloads\public_html\1blatt\dot_blue.gifIPEX w Birmingham,     Opis: C:\Users\Administrator\Documents\My FTPRush Downloads\public_html\1blatt\dot_blue.gifGRAFITALIA w Mediolanie.


Ekspozycje nasze odwiedziło kilka tysięcy osób, okazując szerokie zainteresowanie naszymi wyrobami. Kontakty tam zawarte otworzyły drogę naszym maszynom na świat. Nasza obceność na na tych targach jest już na stałe wpisana w kalendarz iprez, w których uczestniczymy. Jakość naszych produktów jest wysoko oceniana przez użytkowników. W naszej ofercie znajdziecie najnowsze maszyny o zaawansowanej technologii do produkcji poligraficznej. Zapraszamy do działu produktów.


 

Mapa strony | O firmie | Produkty | Aktualności | Referencje | Kontakt

bigowanie | druk cyfrowy | falcerki | krajarki i gilotyny | laminatory | nacinarki | oklejarki | oprawa spiralna | bigówki | zszywarki | getAll(); ?>

Introma ® 1953 - 2012 ©